be.nuxe.com gebruikt cookies om statistieken te kunnen opstellen en om diensten en aanbiedingen op basis van uw interesses te kunnen voorstellen.
Meer informatie over cookies

Mijn voorkeuren instellen

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Algemeen

 

De website wordt bestuurd en beheerd door de NV NUXE BELGIUM, gevestigd in het Paepsem Business Park – Geb/Bât 10C, Paepsemlaan, 10, 1070 Brussel, die kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres: info.be@nuxe.com, bij de KBO ingeschreven onder het nummer: 0413.079.448. De gebruiker verklaart van NUXE alle informatie en alle nodige advies gekregen te hebben voor de correcte exploitatie van de website die toegankelijk is op het adres: “https://be.nuxe.com/fr”.   

 

Het is aan de gebruiker om zich uit te rusten met de menselijke en digitale middelen die hij nodig heeft voor zijn verbinding met de website. Zodoende blijft de gebruiker als enige verantwoordelijk voor de digitale en menselijke middelen die hij nodig zal achten om deze verbinding te bewerkstelligen. De toegang tot de website is enkel toegelaten onder voorbehoud van de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden doe NUXE op elk moment mag wijzigen door rechtstreeks op de website wijzigingsmeldingen of links naar dergelijke wijzigingen te plaatsen. Elke melding kan ook rechtstreeks naar de gebruiker worden verzonden via een e-mail of een brief per post.

 

De bijkomende regels en gedragslijnen zullen worden geacht integrerend deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. Het is daarom aan de gebruiker aanbevolen om regelmatig kennis te nemen van de nieuwste versie van deze voorwaarden die permanent beschikbaar zijn op het volgende adres: https://be.nuxe.com/fr.

 

Door toegang te hebben tot de website, aanvaardt de gebruiker om informatie te verschaffen die exact, up-to-date en volledig is en om voor de regelmatige update ervan te zorgen. In het tegenovergestelde geval zal NUXE het recht hebben om de account te schorsen of te beëindigen, of om geheel of gedeeltelijk de toegang tot de website te weigeren.

 

In het kader van het gebruik van de website, ziet de gebruiker er nadrukkelijk van af om:

  • Per e-mail of op eender welke andere manier alle inhoud te downloaden, te verzenden of door te geven, die illegaal is of schadelijk, dreigend, misbruikend, intimiderend, beledigend, vulgair, obsceen, dreigend is voor het privéleven van anderen, hatelijk, racistisch of op een andere wijze strafbaar is;
  • Alle inhoud te raadplegen, weer te geven, te downloaden, te verzenden, door te geven die ingaat tegen de internationaal geldende wetten;
  • te proberen om verkeerdelijk andere gebruikers te misleiden door zich de naam of de sociale benaming van andere personen toe eigenen;
  • per e-mail of op eender welke andere manier alle inhoud te downloaden, weer te geven, te verzenden, door te sturen die een inbreuk vormt op elk octrooi, gedeponeerd merk, fabricagegeheim, intellectueel eigendomsrecht  of eender welk ander eigendomsrecht dat tot anderen behoort;
  • per e-mail of op eender welke andere manier alle ongewenste of niet toegelaten reclame of promotiematerieel te downloaden, weer te geven, te verzenden of door te geven (meer bepaald door “spam” of “junk mail” te versturen, door kettingbrieven of eender welk ander lokmiddel te gebruiken);
  • per e-mail of op eender welke andere manier alle inhoud te downloaden, weer te geven of door te geven, die computervirussen of eender welke andere code bevat, of dossiers of programma’s speciaal ontworpen om de werking te onderbreken, te vernietigen of te beperken van eender welke software, computer of telecommunicatiemiddel zonder dat deze opsomming limitatief is;
  • eender welke handeling uit te voeren die een verstorend effect heeft en die daardoor de andere gebruikers belemmert om zich toegang tot het platform te verschaffen;
  • de dienst, de servers, de met de dienst verbonden netwerken te belemmeren of te verstoren, of te weigeren de vereiste voorwaarden, procedures, algemene regels of reglementen van toepassing op de met de website verbonden netwerken na te leven;
  • op eender welke manier een andere of meerdere andere gebruikers lastig te vallen;
  • de persoonlijke gegevens met betrekking tot andere gebruikers te verzamelen en op te slaan.

Verantwoordelijkheid

NUXE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van het Internet netwerk, zoals virussen, onbevoegde netwerktoegang, het verlies van gegevens, onderbreking van de internetservice.

Bijgevolg kan NUXE in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de volgende niet-exhaustief opgesomde gevallen:

- De inhoud van de diensten op de site en, in het algemeen, alle informatie en/of gegevens die worden verdeeld via de geraadpleegde diensten op de site;

- Het verzenden en/of ontvangen van alle gegevens en/of informatie op internet;

- Het verzenden en/of ontvangen van alle gegevens en/of informatie op internet;

- Elke storing van het internet netwerk  

- Het falen van de hardware voor de ontvangst of de communicatielijnen;

- Het verlies van e-mails of elektronische documenten, en meer in het algemeen het verlies van gegevens;

- problemen met het verzenden of verlies van post of e-mail;

- De werking van software;

- De gevolgen van eender welk virus, welke bug, anomalie of technische fout;

- Elke schade veroorzaakt aan de computer van een gebruiker;

- Elk technisch falen, van ongeacht welke hard- of software, dat het systeem van een deelnemer heeft beschadigd.

Er wordt gepreciseerd dat NUXE niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor ongeacht welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door een onderbreking of slechte werking van de site om ongeacht welke reden, of voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de verbinding met de site op ongeacht welke manier. Het is aan elke gebruiker om alle nodige maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens en/of software opgeslagen op zijn eigen computer te beschermen tegen een aanval. De verbinding van ongeacht welke persoon met de site en de gebeurt onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van NUXE kan over het algemeen niet worden ingeroepen in het geval van overmacht of een toeval dat niet van zijn wil afhangt.

Bescherming van het privéleven

De mogelijkheid bestaat dat NUXE de newsletter per post of per e-mail naar de Gebruiker verstuurt op voorwaarde dat de Gebruiker hiervoor op voorhand zijn akkoord heeft gegeven in het kader van de inschrijvingsprocedure.

De door NUXE verzamelde informatie is noodzakelijk opdat NUXE en haar commerciële partners de newsletter zouden kunnen versturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk.

NUXE leeft de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van het privéleven na. s

Nuxe zal de persoonsgegevens die haar worden doorgegeven met de grootste zorg behandelen. Nuxe zal ze vertrouwelijk behandelen en ze enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze werden doorgegeven. Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere gegevensbanken van Nuxe en zullen niet worden meegedeeld aan derden zonder toestemming van de betrokken persoon. Deze laatste heeft ook altijd toegang tot zijn gegevens en kan ze wijzigen, conform het hieronder vermelde punt.

Conform de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en het privéleven, en met name de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven inzake de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die richtlijn 95/46/CE vervangt van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad voor de bescherming van fysieke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, beschikt elke gebruiker die zijn identiteit kan bewijzen over het recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en schrapping van zijn persoonsgegevens. Hij kan dit recht uitoefenen door te schrijven naar NUXE BELGIUM NV, 1070 Brussel, Paepsem Business Park – Geb. 10C, Paepsemlaan 10 met vermelding van zijn naam, voornaam en adres en het onderwerp van zijn aanvraag.

 

Conform de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van het privéleven wat de verwerking van persoonsgegevens betreft, heeft de verwerking van de persoonlijke informatie die wordt verzameld op de site het voorwerp uitgemaakt van een verklaring bij de Commissie van de bescherming van het privéleven.

 

Het adres van de Commissie voor de bescherming van het privéleven: Persstraat 35, 1000 Brussel,   +32 (0)2 274 48 00,  +32 (0)2 274 48 35, commission @privacycommission.be

Intellectuele Eigendom

De website be.nuxe.com is een denkwerk dat wordt beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Elk van de samenstellende delen (zoals onder andere merken, logo’s, foto’s, afbeeldingen, illustraties, teksten, slagzinnen, videoclips) zijn het exclusieve eigendom van NUXE, die als enige de intellectuele eigendomsrechten en de eruit voortvloeiende persoonlijkheidsrechten kan gebruiken.

Elke reproductie en/of integrale of gedeeltelijke weergave, gebruik, aanpassing of wijziging van de SITE of van een samenstellend deel van de site, op ongeacht welke drager en onder ongeacht welke vorm, voor andere doeleinden en met name voor commerciële doeleinden, is uitdrukkelijk verboden.

Elke reproductie en/of weergave van de SITE of van een van de samenstellende delen van de site moet het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van NUXE. Het aanmaken van hypertekstlinks naar de SITE kan enkel mits de schriftelijke en voorafgaande toestemming van NUXE. NUXE ziet af van elke verantwoordelijkheid betreffende de inhoud, de publiciteit, de producten of diensten beschikbaar op de site of via sites gelinkt aan de site.


De merken vermeld op de SITE zijn gedeponeerde merken en zijn dus beschermd en het exclusieve eigendom van NUXE.

NUXE kan cookies gebruiken op de SITE. Deze bestanden worden bewaard op de computer van de gebruiker en kunnen informatie bewaren met betrekking tot het surfgedrag van de gebruiker op de SITE. De gebruiker kan zich verzetten tegen het bewaren van deze cookies door de configuratie van zijn computer aan te passen.

Bemiddeling & Geschillen

In de hypothese van een geschil tussen NUXE en een KOPER richt de meest gerede partij, voorafgaande aan elke aanhangig making bij een rechtbank, een aangetekende brief van ingebrekestelling met zijn grieven tot de andere partij.


Wanneer men er niet in slaagt om een verzoeningspoging te doen binnen een termijn van 15 dagen te tellen vanaf de datum van de brief van ingebrekestelling of wanneer de verzoening mislukt, waarschuwt de meest gerede partij de andere partij schriftelijk, voorafgaande aan elke aanhangig making bij een rechtbank, over het einde van de verzoeningsperiode.

Toepasselijke Wet & Bevoegde Rechtbank - Bewijs

Wanneer er geen verzoening mogelijk is, valt elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering of de verbreking van de overeenkomst gesloten tussen NUXE en de gebruiker onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het land waar de gebruiker woonachtig is.

Wat de gebruikers betreft die woonachtig zijn in België, zijn de Brusselse rechtbanken als enige bevoegd.


 

Slotbepalingen

De eventuele nietigheid van één of meerdere clausules van onderhavige algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de rest van de clausules. De partijen zullen zich in tegendeel inspannen om de nietige bepaling te vervangen door een bepaling met een gelijkaardig effect.

Het feit dat er geen beroep wordt gedaan op een recht of een fout in het kader van de uitvoering van de verplichtingen van de partijen, betekent geenszins dat er afstand wordt gedaan om elk ander recht of verplichting of fout te laten gelden.

Elke communicatie, melding of betekening in verband met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zal worden beschouwd als op regelmatige wijze doorgegeven, indien ze wordt verstuurd via e-mail met antwoordbevestiging, wordt bezorgd door een gerechtsdeurwaarder of via een aangetekend schrijven gericht aan de adressen vermeld bovenaan onderhavige overeenkomst, tenzij er eerder een vorige kennisgeving gebeurde, via aangetekend schrijven, van de ene partij aan de andere, over een nieuw adres. Kennisgevingen met betrekking tot een verzoeningspoging, zoals vermeld in artikel 5.10 van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, moeten altijd gebeuren aan de hand van een aangetekend schrijven of door een deurwaarder.

De partijen verbinden zich tot het niet betwisten van de ontvankelijkheid, geldigheid of de bewijskracht van de elementen in hun oorspronkelijke vorm of in elektronisch formaat (met name programma’s, gegevens, bestanden, opnames, bewerkingen en andere elementen, zoals opvolgingsverslagen of andere verslagen), op basis van ongeacht welke wettelijke bepaling die zou specificeren dat bepaalde documenten schriftelijk en ondertekend moeten zijn door de partijen om bewijskracht te kunnen hebben.

Zo vormen de beschouwde elementen bewijzen en als ze worden gebruikt als bewijs door de inrichtende onderneming in een geschil- of andere procedure, zijn ze ook ontvankelijk, geldig en inroepbaar tussen de partijen op dezelfde manier, binnen dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk document dat schriftelijk zou zijn opgesteld, ontvangen of bewaard.

Elke bijlage of toevoeging aan deze algemene voorwaarden moet schriftelijk worden opgesteld en ondertekend door beide partijen. Een mondeling akkoord is niet rechtsgeldig.

 

Top